Schuldenrisico aanpakken

De Dongense VVD heeft tijdens deze begrotingsronde kritisch gekeken naar de begroting en de daarbij geplande investeringen. De Dongense VVD vindt dat de schuldenlast in de gemeente Dongen fors is. Daarover heeft de Dongense VVD haar zorgen uitgesproken. Op voordracht van de Dongense VVD, heeft het college de opdracht gekregen plannen te ontwikkelen die inzicht geven op welke wijze enerzijds de gemeente aan haar verplichtingen kan voldoen en anderzijds de schuldenlast op termijn te verminderen. Het voorstel werd gesteund door alle partijen.

Gemeentehuis 

De Dongense VVD heeft de in de begroting opgenomen voorgestelde investering voor het gemeentehuis van ruim €4 miljoen, tegengehouden. Door Corona is voor velen de werksituatie veranderd, zoals meer thuis werken. Dat geldt ook voor de gemeente ambtenaren. Daarbij vraag dit soort grote investeringen vooraf een doordacht plan. Een plan met een lange termijn visie. Wat willen we met de locatie, de huidige werkplekken of zijn er andere mogelijkheden. Het geld moet doelmatig worden besteed in de gemeente en op dit moment vinden wij deze uitgave niet verstandig. 

 

OZB terug 

Vorig jaar diende De Dongense VVD een motie in tegen de stijging van de OZB. Daarbij werd tevens gesteld, als de OZB zou stijgen, om het te veel aan inkomsten terug te geven aan de bewoners van Dongen. Dat voorstel werd toen aangenomen. In 2021 wordt de OZB met het teveel aan ontvangen inkomsten verminderd. Daar zijn wij uiteraard voor u erg blij mee.  

 

Pak zorgkosten aan 

De Dongense VVD blijft grote zorgen houden over de kosten voor Jeugdzorg en WMO. Wat de Dongense VVD betreft, moet er lokaal aanvullend beleid gemaakt worden om die uitgaven te beperken. Daarnaast is er een scherp toezicht nodig. We moeten zeker ondersteuning bieden waar dat nodig is. Maar ouders dienen hierin ook eigen verantwoordelijkheid nemen. We moeten waken voor de ‘maakbaarheid’ en het recht op hulp.  

 

Woningbouw 

Ten aanzien van de woningbouw ziet de Dongense VVD dat er een tekort is aan woningen in alle segmenten. Investeren in middel dure en dure woningen in nieuwbouwplan gaat ervoor zorgen dat de doorstroom van woningen ontstaat en wordt de kans op ‘scheef wonen’ kleiner. Kortom: win-win! 

 

Veiligheid 

Voor de Dongense VVD blijft het van belang dat de aandacht blijft voor een veilig Dongen. In tijden van Corona vraagt dat om handhaving. De regels die er zijn, zullen moeten worden nageleefd. Door ons allemaal!