Dongense VVD benut creativiteit bij thema leges

Het onderwerp ‘actualiseren van de leges’, het verlenen van vergunningen, stond afgelopen donderdag op de agenda van de besluitvormende raad. Vooraf was de opdracht meegegeven dat de tarieven kostendekkend zouden moeten worden. Dit houdt in dat alle kosten en benodigde arbeid in de leges berekend worden. Zo komt een eerlijk tarief tot stand. In dit artikel leest u hoe wij als Dongense VVD ons standpunt hebben bepaald.

 

Begroting is vastgesteld

Een aantal weken geleden is de programmabegroting vastgesteld. Dat betekent dat als je nu als raad iets anders wilt, je ergens anders het geld vandaan moet halen. De enige manier om zoiets te doen is via de pot onvoorzien, zo gaf ook de wethouder aan. Maar volgens de Dongense VVD is deze pot al drie keer uitgegeven aan alle wensen die in de begrotingsbespreking zijn meegegeven. Donderdag zijn er nog eens vier aan toegevoegd. De Dongense VVD is daar in de raadsvergadering kritisch over geweest en heeft ook alternatieven aangedragen. Nu zijn extra uitgaven niet financieel gedekt.

 

Gehandicaptenparkeerkaart

De Dongense VVD heeft gekeken naar hoe we de doelgroepen die het moeilijk hebben op een andere manier financieel tegemoet kunnen komen. Zo gaat in het raadsvoorstel het tarief voor de gehandicaptenparkeerkaart flink omhoog. In de opiniërende raad hebben wij de wethouder gevraagd om, voor mensen waarvoor deze bijdrage te hoog is, bijzondere bijstand te verlenen. Deze toezegging is gedaan en daarmee is wat ons betreft een aanpassing op dit thema overbodig.

 

Ondersteunen horeca

Als we naar de horeca kijken, zien we dat ook daarbij de leges stijgen. Op dit moment wordt de horeca zwaar getroffen door de coronacrisis. Dit geldt ook voor vele andere bedrijven. Om het gelijkheidsbeginsel te handhaven en omdat deze situatie tijdelijk is, zijn wij van mening dat de compensatie voor deze doelgroep het komend jaar gedaan kan worden uit het coronafonds dat beschikbaar is. Zo creëren we gelijkheid en komen we deze bijzondere groep het komend jaar toch tegemoet. Ook hier is dus geen amendement voor nodig, maar juist creatief denken.

 

Evenementen

Ten aanzien van de evenementen ziet de Dongense VVD dat de grote commerciële evenementen voldoende winst opleveren en dat de voorgestelde leges hiervoor prima zijn. Wat de kleinere en niet commerciële evenementen betreft, zijn we bereid om daarin financieel tegemoet te komen. Dat komt ons rijke verenigingsleven immers ten goede.

 

Omdenken

Als het aan ons zou liggen, zou de bijna €15.000 die nu gevraagd wordt niet nodig zijn. Daarnaast blijven we op die manier achter het beleid staan en blijven we koersvast. Nu voelt het alsof we drie weken na het vaststellen van de begroting ons eigen beleid onderuit halen. Kortom, de Dongense VVD zoekt ook naar mogelijkheden om in deze tijd groepen tegemoet te komen en had daar een creatieve oplossing voor gevonden. Met elkaar willen we groepen ondersteunen zonder de stevige financiële opdracht voor ons dorp tekort te doen. 

 

Betrouwbaarheid doet ertoe

Op het ene moment werd in de raad €15.000 aan extra besteding gevraagd zonder financiële dekking. Een paar minuten later werd notabene door dezelfde partij bij de behandeling van de financiële tussenrapportage de zorgelijkheid van de financiële situatie van onze gemeente benoemd. Dit is niet consequent, zo kun je niet besturen. Daar kiezen wij als Dongense VVD niet voor. Deze tijd vraagt om een sociaal gezicht, koersvast handelen, creativiteit, betrouwbaarheid én realistisch besturen. Dat is waar wij voor staan en voor blijven gaan. Samen met en voor u.

 

Angela Horsten,