Energiestrategie vergt visie

In alle regio’s van Nederland moet nagedacht worden over hoe we in de toekomst omgaan met energiegebruik en in onze energie gaan voorzien. Olie en gas zijn eindig en leveren CO2 emissie wat leidt tot klimaatproblemen. Op korte termijn kunnen zonne- en windenergie helpen. Voor de langere termijn moeten we andere oplossingen bedenken.

Groene stroom

In het strategisch plan voor onze regio zijn ideeën uitgewerkt om de doelen voor 2030 te bereiken. Zonnepanelen op daken, op industrieterreinen zoals in Dongen n windmolens zijn de belangrijkste maatregelen. De toename van groene elektriciteitsproductie vraagt een forse aanpassing in de infrastructuur om al die elektriciteit te kunnen verplaatsen. In de toekomst gaan goed geïsoleerde woningen in hoofdzaak verwarmd worden met elektriciteit en met restwarmte uit industriële processen.    

In het plan wat nu op tafel ligt zijn alle meningen zo veel mogelijk meegenomen. Bij de uitvoering zullen er zeker nog de nodige regionale en lokale discussies ontstaan, draagvlak voor alle plannen is er niet vanzelfsprekend.

 

Wat na 2030? 

De plannen gaan tot 2030. Voor de langere termijn is groene energieproductie uitsluitend uit wind en zon volstrekt onhaalbaar. Zouden we dat wel willen, dan moet meer dan de helft van de oppervlakte van de hele gemeente Dongen worden vol gelegd met zonnepanelen en windmolens. De Dongense VVD  vindt dit geen goed vooruitzicht. We moeten zorgvuldig omgaan met het gebruik van de ruimte in ons landschap. De huidige ontwikkelingen in schone kernenergie zijn onvergelijkbaar met vroeger: risico’s zijn nihil, het kernafval minimaal. En: kernenergie veroorzaakt geen CO2 emissie. Kortom: dit lijkt de energiebron voor de toekomst. 

De Dongense VVD heeft erop aangedrongen bij alle regionale ontwikkelingen rekening te houden met de toekomstige opgaven naar 2050 om te komen tot een energieneutraal Dongen. 

 

Onze speerpunten 

De uitgewerkte plannen voor onze regio hebben onze steun. Dit zijn onze belangrijkste punten;

·       een leefbare omgeving behouden waarin we onder andere kunnen wonen, werken, recreëren en ons voedsel verbouwen  

·       zonnepanelen op dak, wind waar het kan, inzetten op isoleren woningen en besparen bij industriële processen

·       we doen alleen efficiënte investeringen 

·       houd rekening met de energiebron van de toekomst en werk aan flexibiliteit in de infrastructuur

·       het moet allemaal wel door onze inwoners betaald kunnen worden

Regeren is vooruitzien. Onze ambities kunnen alleen gerealiseerd worden indien de centrale overheid voldoende faciliteert in regelgeving en financiële stimulering.